(081) 38380860    |    cert@basu.ac.ir

مرکز تخصصی آپا بوعلی سینا

امروزه ارائه سرویس و خدمات در سطح فضای سایبری بدون تضمین لازم در خصوص تامین امنیت نسبی، از پشتوانه اجرایی قابل اتکایی برخوردار نمی باشد. ضرورت ارائه خدمات امنیتی در سه سطح واکنشی، پیشگیرانه و ارزیابی و ممیزی به همراه انتقال دانش از طریق برگزاری دوره های آموزشی، نشست، سمینار و همایش های تخصصی، سازمان فناوری اطلاعات ایران را بر آن داشت تا در هر استان یک مرکز تخصصی به عنوان آپا به منظور تحقق اهداف فوق ایجاد نماید... بیشتر

مرکز ماهر
دانشگاه بوعلی سینا
سازمان فناوری اطلاعات